تبلیغات
عصر کار و فناوری - نمونه سوالات تمام فصل های حرفه و فن دوم راهنمایی

عصر کار و فناوری
 
نمونه سوالات تمام فصول حرفه و فن دوم راهنمایی

فصل اول

1- مراحل ساخت ابزار یا وسایل را بیان كنید ؟
2- نتایج تحقیقات علمی و صنعتی به چه مواردی منجر می گردد؟
3- علم چه فوایدی برای فناوری دارد؟
4- بدون استفاده از ............... تولید یك محصول فناوری ممكن نیست .
5- مواد خام موجود در طبیعت قبل از استفاده در تولید محصولات فناوری با آن باید چه كار كرد؟
6- یكی از آماده ترین مواد برای تولید محصولات چوبی چیست؟
7- قبل از استفاده از چوب در تولید محصولات فناوری چه تغییری باید درآن ایجاد كرد ؟
8- سیستم را تعریف كنید؟
9- اگر یكی از اجزای سیستم درست كار نكند چه اتفاقی می افتد ؟
10- قسمتهای اصلی یك سیستم را نام ببرید ؟
11- به كدام قسمت سیستم ورودی گفته می شود؟
12- در یك سیستم به چه كارهائی پردازش می گویند ؟
13- به كدام قسمت سیستم خروجی می گویند ؟
14- ورودی یك رایانه چیست ؟
15- در یك رایانه اطلاعات به چه وسیله هایی وارد رایانه می شود ؟
16- در قسمت پردازش یك رایانه چه كارهایی صورت می گیرد؟
17- خروجی یك رایانه چیست؟

 

فصل دوم

1- خطرات ناشی از برق چه پیامدهای جبران ناپذیری دارد ؟
2- چرا افرادی كه با برق كار می كنند، باید با حفاظت ایمنی برق آشنا شوند ؟
3- حفاظت الكتریكی را تعریف كنید ؟
4- سه مورد از خطرات ناشی از جریان برق را بیان كنید ؟
5- اتصال سیم فاز به زمین باعث چه خطراتی می شود ؟
6- اتصال سیم فاز به بدنه وسایل برقی باعث چه پیامدهائی می شود ؟
7- اتصال كوتاه دو سیم عامل جریان الكتریكی چه پیامدهائی دارد ؟
8- دو وسیله كه برای پیشگیری از خطرات ناشی از برق ساخته شده است نام ببرید؟
9- در هر سیم كشی برق چند سیم ورودی وجود دارد نام ببرید ؟
10- سیم اتصال به زمین چگونه خطر برق گرفتگی را از بین می برد ؟
11- چرا حوادث ناشی از برق گرفتگی در ایران زیاد است ؟
12- علم الكترونیك در چه قرنی متولد شد؟
13- چه عاملی باعث شد الكترونیك به وجود آید؟
14- برد چیست؟
15- مقاومت انرژی الكتریكی را به چه چیزهائی تبدیل می كند؟
16- 5 قطعه الكترونیكی كه در مدارها استفاده می شوند را نام ببرید؟
17- انواع مقاومت را نام ببرید؟
18- كار مقاومت در مدارهای الكترونیكی چیست؟
19- چند نوع خازن را نام ببرید؟
20- وظیفه خازن چیست؟
21- جنس دیود از چیست؟
22- چند نوع دیود را نام ببرید؟
23- سیلسیم
  و  
ژرمانیوم چه عناصری هستند؟
24- كار دیود شبیه به چیست؟
25- قطع
  و  
وصل كردن دیود چگونه صورت می گیرد؟
26- با اختراع كدام قطعه در الكترونیك تحول اساسی به وجود آورد؟
27- جنس ترانزیستور از چیست؟
28- وظیفه اصلی ترانزیستور چیست؟
29- كدام قطعه الكترونیكی در سالهای اخیر كاربرد وسیعتری دارد؟
30- در آی سی كدام قطعات الكترونیكی وجود دارد؟
31- اختراع آی سی چه تغیراتی در الكترونیك به وجود آورد؟
32- در آی سی معمولاً چند پایه وجود دارد؟
33- دیود چیست؟
34- یكی از كاربردهای دیود را نام ببرید؟
35- در برق شهر قطب ها در هر ثانیه............ تغییر می كنند.
36- فركانس را تعریف كنید؟


فصل سوم

1- كدام فعالیتها به آب وابسته است؟
2- فعالیت كدام كارخانه بدون آب متوقف می شود؟
3- چه عواملی باعث خالی شدن ذخایر آب وآلودگی آن شده است؟
4- انواع فاضلاب را نام ببرید؟
5- چرا گاهی انسان با خوردن غذاهای دریائی دچار بیماری های خطرناكی می شوند؟
6- ویژگیهای آب آشامیدنی سالم را بیان كنید؟
7- مناسب ترین آب برای آشامیدن كدام است؟
8- دو روش از روشهای سالم سازی آب را بیان كنید؟
9- دارو را تعریف كنید؟
10- داروها چه فوائدی دارند؟
11- انواع منشاُ دارو را نام ببرید؟
12- امروزه بیشتر داروها به روش................تهیه می شوند.
13- چند دارو را كه به روش شیمیائی تهیه می شوند را نام ببرید؟
14- دام بیماریها بدون مصرف دارو بر طرف می شوند؟
15- داروهائی كه ایجاد وابستگی می كنند به چند گروه تقسیم می شوند؟
16- داروهای كاهنده چه داروهائی هستند؟
17- چند نمونه از داروهای كاهنده را نام ببرید؟
18- داروهای محرك چه نوع داروهائی هستند؟
19- برای داروی محرك مثالی بزنید؟
20- كافئین در كدام محصولات وجود دارد؟
21- داروهای غیر مجاز چه داروهائی هستند؟
22- چند نوع داروی غیر مجاز را نام ببرید؟


فصل چهارم

1- چوب ها را بر اساس كدام ویژگی تقسیم بندی می كنند؟
2- چو ب ها به چند گروه تقسیم بندی می شوند؟
3- برای درختان سوزنی برگ دو مثال بزنید؟
4- برای درختان پهن برگ مثال بزنید؟
5- چوبهای سوزنی برگ را با چوبهای پهن برگ را مقایسه كنید؟
6- سختی و نرمی چوب را چگونه می توان تشخیص داد؟
7- از پهن برگان در كجاها استفاده می شود؟
8- سه قسمت اصلی درخت رانام ببرید؟
9- كار ریشه چیست؟
10- چوب مورد نیاز در صنایع چوب از كدام قسمت درخت تهیه می كنند؟
11- تاج درخت از چه قسمتهائی تشكیل شده است ؟
12- چرا نمی توان چوب درختانی كه تازه قطع شده اند را در صنایع چوبی استفاده كرد؟
13- خشك كردن چوب چه فوائدی دارد؟
14- چوبهارا به چه روشهائی می توان خشك كرد؟
15- روش طبیعی خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضیح دهید ؟
16- نام دیگر روش خشك كردن مصنوعی چوب چیست؟
17- روش مصنوعی خشك كردن چوب را بطور خلاصه توضیح دهید؟
18- در كوره چوب خشك كنی چه عواملی تحت كنترل است؟
19- مزایای خشك كردن مصنوعی را بیان كنید؟
20- چند مورد از نكات ایمنی در هنگام كار با مغار را بیان كنید؟


فصل پنجم


1- فلزات پس از استخراج به چه شكلی در می آورند؟
2- اتصالات فلزی به چند دسته تقسیم می شوند؟
3- اتصالات جدا شدنی را تعریف كرده
  و  مثال بزنید؟
4- اتصالات جدا نشدنی را تعریف كنید؟
5- مهم ترین روش اتصال دائم چیست؟
6- لحیم كاری را تعریف كنید؟
7- آلیاژ لحیم از چه فلزاتی تشكیل شده است؟
8- چند مورد از نكاتی كه در موقع لحیم كاری استفاده می شود را بیان كنید؟
9- چند مورد از نكات ایمنی كه در موقع لحیم كاری استفاده می شود را بیان كنید؟
10- برای انجام جوشكاری از چه دستگاهی استفاده می شود؟
11- وظیفه دستگاه ترانس در هنگام جوشكاری چیست؟


فصل ششم

1- برای ساخت بنا چه مراحلی را باید طی كرد؟
2- وظیفه مهندس نقشه بردار چیست؟
3- در ساختمان سازی به چه عملی برداشت می گویند؟
4- به خطوط عمودی و
 
افقی درون نقشه برداری............... می گویند.
5- نقشه خانه را تعریف كنید؟
6- نقشه یك خانه چگونه بدست می آید؟
7- بهترین روش برای انتقال اطلاعات ساختمانی........... است.
8- چرا نقشه باید دارای علائم اقتصادی اداری باشد؟
9- چند مورد از علائم موجود در نقشه را نام ببرید؟
10- كادر نقشه را تعریف كنید؟
11- جدول مشخصات نقشه شامل چه مواردی است؟
12- مقیاس یعنی چه؟
13- جدول مشخصات نقشه در كدام قسمت نقشه كشیده می شود؟
14- راهنما و
 
توضیحات نقشه به چه هدفی ایجاد می شود؟
15- نام فضاهای شماره گذاری شده در نقشه رادر كدام قسمت نقشه نشان می دهند؟
16- دستورات لازم برای اجرای دقیق نقشه ساختمان در كدام قسمت نقشه قرار دارد؟
17- علامت شمال به چه دلیل در نقشه رسم می شود؟
18- محل قرار گرفتن علامت شمال كجاست؟
19- اجزای اصلی ساختمان را نام ببرید؟
20- وزن یك ساختمان به چه عواملی بستگی دارد؟
21- عرض و
 طول و  
عمق پی به چه عواملی بستگی دارد؟
22- وظیفه ستون چیست؟
23- برای ساخت ستون از چه مصالحی استفاده می شود؟
24- دیوار چگونه بوجود می آید؟
25- انواع دیوارها را نام ببرید؟
26- ویژگی دیوار حمال را نام ببرید؟
27- ضخامت دیوار باربر به چه عواملی بستگی دارد؟
28- ویژگی دیوار غیر باربر را بیان كنید؟
29- در یك ساختمان راه پله را به چه منظوری احداث می كنند؟
30- تعداد مناسب پله های یك ساختمان را بیان كنید؟
31- جنس نرده های كنار پله چیست؟
32- پاگرد چیست؟
33- ارتفاع مناسب پله ها در ساختمان های مسكونی چه قدر است؟
34- اندازه مناسب كف پله را بیان كنید؟
35- سقف ساختمان به چه منظوری احداث می شود؟
36- جنس سقف ساختمان از چیست؟
37- در چه مواردی مهندس ساختمان به انجام محاسبات می پردازد؟فصل هفتم

 1- غذا چه فوائدی دارد؟
2- غذا در چه صورت موجب بیماری
 
و مرگ می شود؟
3- كدام بیماریهای غذائی پس از چند روز بعد از مصرف غذای آلوده ایجاد می شود؟
4- علامت ایجاد مسمومیت های غذائی در بدن چیست؟
5- كدام بیماریهای غذائی پس از مصرف غذای آلوده
 و  
در مدت زمان بسیار طولانی ایجاد می شوند؟
6- عرضه بهداشتی غذا در كدام مكانها اهمیت دارد؟
7- چرا تهیه
  و  
عرضه بهداشتی مواد غذائی در اماكن عمومی بسیار مهم است؟
8- قوانین وآیین نامه های بهداشتی تهیه
 
و عرضه غذا شامل چه جنبه هائی است؟
9- غذای خانگی در كدام مرحله ممكن است آلوده بشود؟
10- سه مورد از نكات بهداشت كه در تهیه و
 
نگهداری غذا باید رعایت شود را بیان كنید؟
11- خصوصیات آشپزخانه مناسب را بیان كنید؟
12- زباله های آشپزخانه چگونه باید جمع آوری شوند؟
13- خطرات
 
و حوادث آشپزخانه ها را نام ببرید؟
14- الیاف را تعریف كنید؟
15- چرا مستقیماً نمی توان از الیاف پارچه تولید كرد؟
16- برای تولید پارچه از الیاف باید چه كاری انجام دهیم ؟
17- نوع پارچه به چه عاملی بستگی دارد؟
18- الیاف مورد استفاده در پارچه بافی را به چند گروه تقسیم می كنند، نام ببرید؟
19- الیاف طبیعی را تعریف كنید؟
20- انواع الیاف طبیعی را نام ببرید و برای هر یك دو مثال بزنید؟
21- الیاف مصنوعی را تعریف كنید؟
22- هرچه شماره میل قلاب بافی ................... باشد، میل نازكتر
 و كوچكتر است؟ادامه مطلب

طبقه بندی: نمونه سوالات حرفه و فن پایه دوم راهنمایی، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 توسط داود رسولی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگقالب وبلاگ