عصر کار و فناوری
 

نمونه سوال امتحانی حرفه وفن پایه اول راهنمایی

بسم ا... الرحمن الرحیم

سئوالات حرفه وفن اول راهنمایی ( فصل اول تا ششم )

فصل اول : فناوری و سیستم


1- ساخت ابزارچه فوایدی برای انسان دارد ؟
2- مراحل ساخت ابزارووسایل رابنویسید ؟
3- فناوری راتعریف كنید ؟
4- چه عواملی باعث پیشرفت وتكامل فناوری می شود ؟
5- مراحل حل مشكل یامسئله رابیان كنید ؟
6- انسان چگونه توانست ابزارهاووسایل پیچیده تری تولیدكنند ؟
7- اجزای یك ابزارچه رابطه ای بایكدیگردارد ؟
8- سیستم راتعریف كنید ؟
9- اجزای مختلف سیستم فازمتررابنویسید؟
10- سیستم هاازنظرتعداد اجزاء به چندگروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید ؟
11- هرچه تعداداجزای یك سیستم بیشترباشد ، سیستم --------- است ؟
12- سیستمهاراباتوجه به كاری كه انجام می دهند به چندگروه تقسیم می كنند؟ نام ببرید وبرای هركدام مثال بزنید ؟

 

فصل دوم : كار با برق

1- یكی ازمهمترین اكتشاف بشر، ------------- بوده است .
2- پس ازكشف نیروی برق چه چیزهایی دیگراختراع شده اند ؟
3- استفاده ازنیروی برق به پیشرفت ---------
  و ---------- كمك بسیاری كرد.
4- نام دیگرنیروی برق چیست ؟
5- همه مواد از------ تشكیل شده اند.
6- مولكولها ازذرات كوچكی به نام ------ تشكیل شدند
7- اتم دارای چندبخش اصلی است نام ببرید؟
8- الكترونها روی مدارهای به دور-------- می چرخند.
9- چه عاملی باعث ایجادجریان الكتریكی درسیم می شود ؟
10- مولدالكتریكی راتعریف كنید ؟
11-دینام دوچرخه نیروی چرخشی رابه ------------ تبدیل می كند .
12- درنیروگاه های بزرگ وسدهابه كدام وسیله برق تولیدمی كند ؟
13- نام دیگرمولدالكتریكی چیست ؟
14- توزیع برق یعنی چه ؟
15- برای توزیع برق به چه وسایلی نیازداریم ؟
16- برای انتقال برق ازچه وسایلی استفاده می كنیم ؟
17- سیم چیست ؟
18- سیم های برق رامعمولاً ازچه جنسی می سازند ؟
19- برای انتقال برق ازمنبع به محل مصرف به چه امكاناتی نیازداریم ؟
20- سیم فازچه سیمی است ؟
21- سیم نول كدام است ؟
22- ازكلیدبه چه منظوراستفاده می شود ؟
23- چه سیمهایی به كلیدوصل می شود ؟
24- كلیدبایدهمیشه درمسیرسیم ------- قرارگیرد .
25- لامپ انرژی الكتریكی به ---------- تبدیل می شود .
26- لامپ در-------- بسته می شود .
27- پریزچیست ؟
28- فیوزچیست ووظیفه آن چیست ؟
29- دونوع فیوزرانام ببرید .
30- اگرجریان برق بیش ازحدمعینی ازبدن انسان عبوركندچه مشكلی پیش می آید ؟
31- وصل شدن برق به بدن انسان چه پیامدهایی دارد ؟
32- چرادرهنگام كاربابرق بایدنكات ایمنی رارعایت كنیم ؟
33- چندنقطه ایمنی درهنگام كاربابرق رابنویسید ؟ (3مورد)
34- ازانبردست برای چه چیزی استفاده یامنظورمی شود ؟
35- ازسیم چین به چه منظوراستفاده می شود ؟
36- ازدم باریك برای چه منظوری استفاده می شود ؟
37- ازسیم لخت كن برای چه كاری استفاده می شود ؟
38- دونوع سیم لخت كن رانام ببرید ؟
39- ازپیچ گوشتی برای چه كاری استفاده می شود ؟
40- فازمتربرای چه كاری استفاده می شود ؟
41- مدارالكتریكی راتعریف كنید ؟


فصل سوم : كار با چوب

1-یكی ازقدیمی ترین وپرمصرف ترین موادی كه بشراستفاده می كند چیست ؟
2- چراروش ها وابزارهایی برای استفاده بهترازچوب كشف شده است ؟
3-عمده ترین منبع تولیدچوب چیست ؟
4-چوب رادركجابه فرآورده های مختلف تبدیل می كند ؟
5-فرآورده های مختلف چوب رانام ببرید ؟
6-به كدام چوبها الوارمی گویند ؟
7-ازروكش های چوبی برای كارهای -------- و -------- استفاده می شود .
8-تخته سه لایی چگونه ساخته می شود ؟
9-نام دیگرتخته ی خرده چوب چیست ؟
10-نئوپان چگونه ساخته می شود ؟
11-فیبرچگونه ساخته می شود ؟
12-تخته ی نئوپان رابافیبرمقایسه كنیدوتفاوت های آن رابیان كنید .
13-رویه ی میزكارازجنس ---------- وپایه های آن ازجنس ------- می باشد .
14-ازگیره به چه منظوری استفاده می شود ؟
15-ازچوب سای وسوهان چوب برای چه كاری استفاده می شود ؟
16-ازگونیامدرج به چه منظوری استفاده می شود ؟
17- برای صاف ومسطح كردن سطح چوب ازچه ابزاری استفاده می شود ؟
18- رنده ممكن است ازچه جنسی ساخته شده باشد ؟
19- برای سوراخ كردن چوب ازچه ابزارهایی استفاده می شود ؟
20- چهارموردازنكات ایمنی وحفاظتی كارگاه چوب رابیان كنید ؟
21- پوشیدن لباس كارمناسب ازچه جنبه هایی موردتوجه است ؟
22- چراهنگام پایان برش كاری بایستی نیروی دست كم كرد ؟


فصل چهارم : كار با فلز

1- یكی ازمهمترین اكتشافت انسان درطول تاریخ ---------- بوده است .
2- كشف فلزچه فوایدی درزندگی انسان دارد ؟
3- چه عواملی براهمیت كاربردفلزافزوده است ؟
4- باتوجه به چه وسایلی ازفلزاستفاده می كند ؟
5- برای اینكه بتوانیم ازفلزات بهتراستفاده كنیم باید چكاركنیم ؟
6- فلزات معمولاً به چه شكلی درطبیعت یافت می شود ؟
7- آهن به صورت --------- ازمعدن استخراج می شود .
8- برای به دست آوردن آهن ، چه موادی رادركوره بلندمی ریزند ؟
9- چراآهن خالص درصنعت قابل استفاده نیست ؟
10- چرا آهن رابه همراه عناصردیگربه صورت آلیاژ درمی آورند ؟
11- آهن راهمراه كدام ماده به صورت آلیاژ درمی آورند ؟
12- آلیاژ چیست ؟
13- مس درچه درجه حرارتی ذوب می شود ؟
14- مس -------
  و  --------- رابه خوبی هدایت می كند .
15- آلیاژهای مس رانام ببرید ؟
16- مس چه فلزی است ؟
17- آلومینیوم چه فلزی است ؟
18- آلومینیوم را ازچه ماده ای به دست می آورند ؟
19- آلومینیوم درصنعت به صورت -------- آلیاژ استفاده می شود .
20- روی چه فلزی است ؟
21- چرا از فلز روی برای جلوگیری از زنگ زدگی استفاده می شود ؟
22- از فلز روی دركجاها استفاده می شود ؟
23- ازسوهان برای چه كاری استفاده می شود ؟
24- جنس بدنه سوهان ازچیست ؟
25- از خط كش فلزی مدرج برای چه كاری استفاده می شود ؟
26- ازسوزن خط كش برای چه كاری استفاده می شود ؟
27- ازسمبه نشان برای چه كارهایی استفاده می شود ؟
28- از قیچی ورق بردستی برای چه كاری استفاده می شود ؟
29- از گونیا برای چه كارهایی استفاده می شود ؟


فصل پنجم : ‌ساختمان سازی

1-انسان غارنشین كشاورزی ودامپروری رابراثر--------- آموخت .
2-چگونه شهرنشینی آغازشد ؟
3-چه عواملی امنیت انسان وساختمان هایش راتهدیدمی كند ؟
4-ایمنی ساختمان راتعریف كنید ؟
5-چه عواملی درنظم یافتن ساختمان های شهرهایاروستاها اثردارد ؟
6-انواع ساختمان رانام ببرید ؟
7-نقشه یك ساختمان راتعریف كنید ؟
8-برای ترسیم نقشه ی هم كف یك ساختمان چه می كنیم ؟
9-چه عواملی درانتخاب نوع مصالح ساختمان منطقه مؤثراست ؟
10- مصالح ساختمانی راتعریف كنید ؟
11- مصالح ساختمانی رانام ببرید ؟
12- ازتیرآهن دركجاهااستفاده می شود ؟
13-آجر چگونه ساخته می شود ؟
14-ازآجر برای چه كاری استفاده می شود ؟
15-سیمان چگونه به دست می آید ؟
16-به دانه های درشت سنگ -------- می گویند .
17-به دانه های ریزسنگ چه می گویند ؟
18- شن وماسه به طورطبیعی دركجاتهیه می شود ؟
19- شن وماسه به طورمصنوعی دركجاتهیه می شود ؟
20- موادماسه سیمان چیست ؟
21- ازملات ماسه سیمان برای چه كاری استفاده می شود ؟
22- گچ چگونه استفاده می شود ؟
23- از گچ برای چه كاری استفاده می شود ؟
24--------- درمدت كوتاهی پس ازتركیب با آب ، سفت می شود .فصل ششم : بهداشت و
 محیط زیست

1-نشانه های انسان سالم رابیان كنید ؟
2-فرد بیمارمعمولاً ازانجام ------------------ به طوركامل بهبود می یابد .
3-سلامتی را تعریف كنید ؟
4-بهداشت راتعریف كنید ؟
5-بهداشت علم -------------- است .
6-یكی ازبهترین وروشهای تأمین بهداشت چیست ؟
7-واكسناسیون چه فوایدی دارد ؟
8-محیط زیست راتعریف كنید ؟
9-زندگی وسلامت انسان به ------------ بستگی دارد .
10- زیستگاه اصلی انسان وموجودات زنده دركجااست ؟
11- انسان چگونه توانست روش های مختلفی رابرای توسعه زندگی ابداع كرده است ؟
12- عوامل آلوده كننده محیط زیست رانام ببرید ؟
13- زباله چه چیزهایی را آلوده می كند ؟
14- زباله را تعریف كنید ؟
15- پخش شدن زباله درمحیط زیست چه اثراتی دارد ؟
16- گازهای حاصل ازانباشته شدن زباله چه تأثیری برهوادارد ؟
17- شیرآبه های ناشی ازجمع شدن زباله چه تأثیری دارند ؟
18- روش صحیح جمع آوری زباله رابنویسید ؟
19- روش صحیح دفع بهداشتی زباله رابیان كنید ؟
20- زباله های بیمارستانی راچگونه دفع می كنند ؟
21- حشرات وجانورانی موذی كه باعث انتقالی بیماری می شود رانام ببرید ؟
22- حشرات وجانورانی موذی دركجازندگی وتولیدمثل می كنند ؟
23- چگونه می توان امكان زیست جانوران وحشرات موذی راازبین برد ؟
24- چرابرای ازبین بردن حشرات وجانوران موذی فقط درمواردبسیارضروری بایدازسموم شیمیایی استفاده كرد ؟
25- حشره كش ها وسموم شیمیایی باعث ایجادكدام بیماری خطرناك می گردند ؟
26- حادثه راتعریف كنید ؟
27- حوادث طبیعی وغیرقابل پیشگیری راچه می گویند ؟ مثال بزنید ؟


 

 

 ادامه مطلب

برچسب ها: حرفه وفن،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 17 اردیبهشت 1390 توسط داود رسولی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
قالب وبلاگقالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic